Integritetspolicy

För oss  är det självklart viktigt att du ska känna att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss och att dessa används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

KMED AB (org.nummer: 556983-0457) är personuppgiftsansvarig för den data vi samlar in, och därmed ansvarig för behandlingen av dina uppgifter, hur och för vilka ändamål behandlingen görs. 

Denna integritetspolicy är generell och gäller alla våra tjänster och kanaler (t.ex. webbplats och sociala medier).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter kan komma att samlas in?

Vi samlar in information om dig när använder våra tjänster. Personuppgifterna kan delas i kategorier utifrån hur de samlas in:

Uppgifter som du själv lämnar till oss
När du genomför ett köp på iona-test lämnar du följande uppgifter om dig själv; namn, personnummer, adress, mobilnummer och e-postadress.

I vissa fall samlar vi även in uppgifter om dig som kan ses som känsliga personuppgifter (även kallade ”särskilda kategorier av personuppgifter”) såsom varför du valt att använda vår tjänst. Personuppgifter i den här kategorin tillhandahåller du alltid aktivt och frivilligt till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär, skicka meddelanden eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet. Att ange den här typen av uppgifter utgör inte något krav för att du ska kunna använda våra tjänster, men det kan ge dig en anpassad och förbättrad upplevelse av våra tjänster. Genom att ange personuppgifter av känsligare karaktär samtycker du till att vi behandlar även dessa om dig.

Uppgifter som inkommer från andra källor
Om du väljer att köpa någon av våra tjänster som innebär att du lämnar ett blodprov till oss kommer vi att skicka provexemplaret till en extern part för analys. Svaret på den analysen/analyserna blir då personuppgifter om dig som vi inhämtar från en annan källa. När vi skickar prover för analys samarbetar vi enbart med betrodda samarbetspartners, som agerar som våra personuppgiftsbiträden.

Tekniska data
Vi samlar även in tekniska data innehållandes ditt IP-nummer, webbläsarinställningar, språkinställningar, operativsystem och plattform för att kunna anpassa visningen av tjänsterna på hemsidan till den enhet (exempelvis en stationär dator eller en mobil) du använder. Syftet med detta är att ge dig en bättre användarupplevelse.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter, både de uppgifter som du själv lämnar och de uppgifter som inkommer från andra källor, för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig. Vi behandlar och delar med oss av en del av dina personuppgifter till andra bolag, detta gäller vid remissgenererande, provtagning, analysering och rapportering av svar i syfte att tillhandahålla och administrera din tillgång till tjänsten. Sådan utlämning sker dock under alla omständigheter med iakttagande av din integritet.

Som en del i vår erbjudna tjänst behandlar vi även dina personuppgifter för att besvara kundserviceärenden, ge dig erbjudanden och rekommendationer i olika ärenden samt skicka dig information via e-post. Vi har i denna del gjort en intresseavvägning och funnit att denna tilläggstjänst är uppskattad och ofta till nytta för våra kunder, utan att utgöra ett oproportionerligt ingrepp i den personliga sfären. Vårt intresse av att följa upp och erbjuda ytterligare tjänster har därför ansetts motiverat och berättigat.

Om du har en aktiv kundrelation med Wellow kommer du även att motta utskick från oss via e-post. Dessa utskick innehåller information om våra tjänster, erbjudanden och andra nyheter vi tror intresserar våra kunder.  Du kan när som helst ta bort dig från dessa maillistor genom att avregistrera dig via en länk längst ner i dessa utskick eller genom att kontakta oss på support@wellow.se

Vi behandlar tekniska data om dig i syfte att anpassa och förbättra din användning av våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att anpassa och förbättra våra tjänster, och för att tillhandahålla bästa möjliga tjänst till våra användare. Vi har gjort en intresseavvägning och begränsat mängden personuppgifter till att enbart omfatta de personuppgifter som är nödvändiga för oss enligt detta ändamål. I möjligaste mån är dessa uppgifter avidentifierade.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Vi hanterar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål uppgifterna i fråga behandlas för enligt avsnitt ovan. Dvs. så länge det behövs för att kunna tillhandahålla tjänsterna eller för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss. Vi har i övrigt rutiner för hur vi lagrar eller avidentifierar personuppgifter i syfte att löpande se till att dina personuppgifter vid var tid ska vara adekvata och relevanta för vårt fortsatta tillhandahållande av våra tjänster. Dina användaruppgifter raderas eller avidentifieras senast sex (6) månader från det att du avslutat ditt användarkonto hos oss, om personuppgifterna inte är nödvändiga att spara för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lagkrav eller uppgifterna annars behövs för att tillvarata rättsliga anspråk.

Samtliga uppgifter som inte behövs för utförande och utveckling av våra tjänster eller i kvalitetssäkringssyfte, anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts alternativt raderas automatiskt. Användardata som lagras på basis av ditt samtycke raderar vi om du återkallar ditt samtycke. Återkallelse av samtycke påverkar inte vår skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar.

Överföring av personuppgifter

I syfte att utföra remissgenerering, provtagning, analys och svarsrapportering, överförs dina personuppgifter till remissinstans som behandlar dina personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde. Därifrån kan sedan provtagningslaboratorium och analyserande laboratorium se och behandla din beställning. Samtliga provtagningslaboratorier och analyserande laboratorier är lagligt bundna av vårdsekretess samt via personuppgiftsbiträdesavtal. Ditt analysresultat levereras digitalt till ditt personliga konto eller muntligen via oss

För att kunna tillhandahålla dig tjänsten arbetar vi även i ett nära samarbete med data och systemleverantörer hos vilka vår tekniska plattform är placerad. Samtliga berörda företag är etablerade inom EU och agerar som personuppgiftsbiträden. Alla personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss är alltid underställda strikt sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss. Vi kommer därför alltid säkerställa att inte fler personuppgifter än nödvändigt för överföringens specifika ändamål överförs till personuppgiftsbiträdet. När så är möjligt kommer vi även att vidta åtgärder för att anonymisera dina personuppgifter innan de överförs till någon av våra personuppgiftsbiträden.

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet, myndighetsbeslut eller om vi först har fått ditt samtycke.

Rätt till information, feedback och att inge klagomål

Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att Wellow ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på:  support@nipt-analys.se

Ändring av denna integritetspolicy

Vi kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via e-post support@nipt-analys.se